รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0876
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0876/2547
  ผู้บริจาค     อาจารย์
  วันที่บริจาค     8 ม.ค. 47  
  รายการ     เสื้อค่ายเขียวขจีนนทรีสีขาว (Kasetsart University’ 1)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0876.docclose windows.