รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0873
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0873/2546
  ผู้บริจาค     นายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์
  วันที่บริจาค     17 ธ.ค. 46  
  รายการ     เหรียญรุ่น KU 61  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.