รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0870
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-25
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     CD รวบรวมภาพและประวัติโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.