รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0868
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     T-2
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     แถบเสียง ในโอกาสครบ 30 ปี สาธิตเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0868.docclose windows.