รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0867
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     T-1
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     แถบเสียง เพลงในโอกาสครบ 30 ปี สาธิตเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0867.docclose windows.