รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0086
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 กษ 2521
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     หนังสือ คู่มือนิสิต ภาควิชาพืชสวน มิ.ย. 2521  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.