รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0857
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-63
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     26 พ.ย. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายของ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล  
  จำนวน     12  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.