รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0855
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-109
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     24 พ.ย. 46  
  รายการ     หนังสือประมวลบทความนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541-2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0855.docclose windows.