รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0852
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0852/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     10 พ.ย. 46  
  รายการ     ภาพเขียนลายเส้น อายุภาพ 126 ปี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.