รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0851
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0851/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     10 พ.ย. 46  
  รายการ     พระบรมธาตุนครชุม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.