รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0847
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-23
  ผู้บริจาค     ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
  วันที่บริจาค     4 พ.ย. 46  
  รายการ     CD สรุปผลงานวิจัยที่แสดงในงานผลิตภัณฑ์ตำบลไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน มหกรรมเทคโนโลยี 60 ปี มก. -37 ปี ธ.ก.ส.พัฒนาชนบทไทย  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0847.docclose windows.