รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0841
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2509
  ผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือพระพิรุณ 2 กุมภาพันธ์ 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0841.docclose windows.