รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0838
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-87
  ผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     จุลสาร “บรรณศิลป์” บัพห้า ม.ค. 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0838.docclose windows.