รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0829
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 กษ 2545
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ 80 ปี ระพี สาคริก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0829.docclose windows.