รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0827
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-106
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     เอกสารข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2513  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.