รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0822
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-103
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     4 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.