รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0821
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-102
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     4 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือเพื่ออนาคตของการศึกษาไทย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0821.docclose windows.