รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0820
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     ภก-28
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     4 ก.ย. 46  
  รายการ     ภาพถ่าย ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.