รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0812
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-80
  ผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
  วันที่บริจาค     3 ก.ย. 46  
  รายการ     วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 1 เมษายน 2470  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.