รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0785
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-54
  ผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
  วันที่บริจาค     3 ก.ย. 46  
  รายการ     วารสาร กสิกร เล่ม 5 ปีที่ 2 สิงหาคม 2471  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.