รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0778
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-19
  ผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
  วันที่บริจาค     3 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ INDEX TO FISHES OF SIAM  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.