รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0769
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-11
  ผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
  วันที่บริจาค     3 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ POSSIBILITIES OF MOSS PEAT MOVLD  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.