รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0767
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-98
  ผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
  วันที่บริจาค     3 ก.ย. 46  
  รายการ     แบบสอนอ่านเรื่องการเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 3  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0767.doc



close windows.