รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0766
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-97
  ผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล
  วันที่บริจาค     3 ก.ย. 46  
  รายการ     แบบสอนอ่านเรื่องการเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 2  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0766.docclose windows.