รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0765
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0765/2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     2 ก.ย. 46  
  รายการ     เหรีญญตรามหาวิทยาลัยประดับครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.