รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0764
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0764/2546
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     2 ก.ย. 46  
  รายการ     ครุยวิทยฐานะ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0764.docclose windows.