รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0760
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0760/2546
  ผู้บริจาค     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 46  
  รายการ     ธงประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.