รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0758
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0758/2546
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 46  
  รายการ     เสื้อผู้หญิง  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.