รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0756
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0756/2546
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 46  
  รายการ     เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.