รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0755
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0755/2546
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 46  
  รายการ     Hood บัณฑิตคณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0755.docclose windows.