รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0751
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0751/2546
  ผู้บริจาค     คุณวนิดา จทัญญูตา
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     เสื้อครุยปริญญาเอก คณะเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0751.docclose windows.