รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0750
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0750/2546
  ผู้บริจาค     คุณวนิดา จทัญญูตา
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     เสื้อนอกขาว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0750.docclose windows.