รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0745
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0745/2546
  ผู้บริจาค     คุณวนิดา จทัญญูตา
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     เสื้อเครื่องแบบราชการชาย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.