รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0743
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-48
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     สารสภา ฉบับพิเศษ “ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ปี 2531  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0743.docclose windows.