รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0727
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2494
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     7 ก.ค. 46  
  รายการ     สำเนาหนังสือพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2494  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.