รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0719
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2536
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     7 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.