รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0680
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VCD-22
  ผู้บริจาค     นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     VCD (The International Forum on Frontier Technology for the 21st Century and Potential Collaboration with Kasetsart University)  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.