รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0679
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-62
  ผู้บริจาค     นายประสิทธิ์ ธรรมแสง
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายของนายประสิทธิ์ ธรรมแสง  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.