รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0678
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-21
  ผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     CD ภาพเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0678.docclose windows.