รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0676
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-7
  ผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     VOD ภาพเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม้วน 1  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0676.docclose windows.