รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0675
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-6
  ผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     VDO 84 ปี ศ ดร. ประเสริฐ ณ นคร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0675.docclose windows.