รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0674
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     VDO-5
  ผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     VDO 80 ปี ศ.ระพี สาคริก  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0674.docclose windows.