รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0659
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 พช 2530
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ พืชสวน 30 ปี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.