รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0657
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 กศ 2521
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     เอกสาร ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2521  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.