รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0654
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0654/2546
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     12 พ.ค. 46  
  รายการ     ชุดราตรี สีขาว ของนางสุนันทา คัมภีร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.