รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0653
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-95
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     12 พ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ 84 ปี ดร.ประเสริฐ ณ นคร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0653.docclose windows.