รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0652
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-27
  ผู้บริจาค     คณะวิศวกรรมศาสตร์
  วันที่บริจาค     23 เม.ย. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายเกียรติประวัตินิสิตเก่า ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย (นายสมภพ ภูติโยธิน)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.