รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0651
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-93
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     หนังสือผู้เข้ารับการอบรมกล้วยไม้ รุ่นที่ 9  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0651.docclose windows.