รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0650
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-10
  ผู้บริจาค     ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ TRENDS OF ORCHID HYBRIDIZATION IN THAILAND  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.