รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0639
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0639/2546
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     17 เม.ย. 46  
  รายการ     โล่ FIRST RECOGNITION AWARD Dr. Ubol Reangsuwan HONORED ALUMNA University of Northern Colorado 1970  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.